DZIEŁA MIŁOSIERDZIA

Prawdziwe współczucie Chrystusa

W społeczeństwie, w którym nauka i technika postępują zawrotnie, pomimo rozwoju społecznego i przemysłowego, który przenika duże warstwy społeczne, ubóstwo, ból, choroby, cierpienie fizyczne i moralne, brak rozsądku i samotność, generuje nowych biednych; cały Instytut, niczym kolejne przedłużenie Wcielenia Słowa[1], chce „dawać świadectwo, że świat nie może zostać przemieniony ani ofiarowany Bogu bez ducha Błogosławieństw”[2].

„Na wzór Słowa Wcielonego, misjonarza Ojca, posłanego do ubogich”[3] nasz Instytut chce „nadal objawiać ludziom miłosierną miłość Boga do rodzaju ludzkiego i nadal ją wcielać poprzez wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia i w ten sposób łagodzić wiele bolączek nękających współczesną ludzkość”[4], ponieważ rozumiemy, że „miłowanie Boga, objawiające się w konkretnej miłości do naszych braci i sióstr, jest jedynym możliwym sposobem kochania Boga, jak nauczył nas sam Jezus Chrystus”[5].

W ten sposób, zgodnie z cudownym charyzmatem, który został nam przekazany „panowania nad wszystkim, co autentycznie ludzkie dla Jezusa Chrystusa”[6], dzieła miłosierdzia stają się dla każdego z członków Instytutu najbardziej trafnym i skutecznym środkiem ewangelizacji. Z tego powodu, a także dlatego, że przynagla nas miłość Chrystusa[7], naszym zadaniem jest „zwracać szczególną uwagę na ubogich, chorych i potrzebujących wszelkiego rodzaju, praktykując konkretnie miłość jako świadek”[8]. W tym sensie dzieła miłosierdzia – cielesnego i duchowego – a wśród nich wszystkich, zwłaszcza te, które nas stykają z osobami niepełnosprawnymi, stają się jednym z niepodlegających negocjacjom elementów związanych z charyzmatem Instytutu i chcemy, by tak zawsze pozostało, ponieważ „nadal jest to najbardziej królewska ścieżka ewangelizacji”[9]. Jesteśmy o tym tak bardzo przekonani, że uważamy członków, którzy oddają się dziełom miłosierdzia wraz z beneficjentami tych dzieł, za „kluczowe elementy apostolskiego zaangażowania naszego Instytutu”[10].

Z tego powodu, w ramach wielkiej różnorodności apostolatów, jakie może przyjąć nasz Instytut, jest naszą stanowczą i całkowitą decyzją, aby „zarezerwować preferencyjne miejsce dla pracy charytatywnej, ponieważ jest to istotny składnik misji ewangelizacyjnej Kościoła i istotny element dla ewangelizacji kultury”[11].

Ponadto dzieła miłosierdzia „leżą w sercu Instytutu”[12]:

  • Ponieważ mają niezastąpioną wartość we wszystkich kulturach i okolicznościach. Szczególnie w tych krajach, w których jawne głoszenie Ewangelii jest zakazane, a jedynym sposobem na to jest milczące świadectwo zakonników, a uczynki miłosierdzia mogą stać się jedynym środkiem ewangelizacji.
  • Ale także dlatego, że w tych krajach, w których można przepowiadać słowem, uczynki miłosierdzia pozwalają potwierdzać to, co się zapowiada, czynami[13]. Ponieważ wielu ludzi, mimo że są uwarunkowani wielorakimi atrakcjami społeczeństwa, często bogatego i skłonnego do egoizmu, jest bardziej niż kiedykolwiek wrażliwych na gesty bezinteresownej miłości, o czym niestrudzenie świadczą osoby, które odwiedzają lub są pod opieką wielu małych domów, do których uczęszczają nasi zakonnicy.
  • Ponieważ dzieła miłosierdzia pozwalają zakonnikom, a tym samym całemu Instytutowi, okazywać upodobanie Jezusa Chrystusa, szczególnie w pracy z ubogimi, z dziećmi opuszczonymi przez rodziców, z starszymi, niesamowystarczalnymi, z nieuleczalnie chorymi i bez pomocy, z młodymi uzależnionymi itd. To staje się szkołą życia wiary dla zakonników. Z nimi iw specjalnie oddanych ich opiece domach Instytutu obecność i działanie Opatrzności Bożej jest namacalnie doświadczane, materialnie i głównie duchowo.
  • Ponadto apostolat ten jest głównym źródłem powołań, ponieważ Bóg chce zawsze posyłać tych, którzy troszczą się o jego ubogich i najbardziej potrzebujących, w sposób, który On chce[14].

Świadomy tego, że „kapłan jest człowiekiem miłości”[15], Instytut stara się pielęgnować w swoich kandydatach „miłość preferencyjną do ubogich, w których Chrystus jest obecny w sposób szczególny[16], miłosierny i pełen współczucia dla grzeszników”[17]. To właśnie naprawdę pozwala nam być wiarygodnymi świadkami miłości Chrystusa[18].

Powinniśmy być jak Dobry Samarytanin, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, kimkolwiek by nie był i współczuje mu nie tylko emocjonalnie, ale będąc przy nim, opatrując mu jego wszystkie rany, nie tylko fizyczne. I także gdy jest wymagająca i niewygodna[19].

Słowo Wcielone mówiło nam: zawsze będą wśród was ubodzy[20]. Dlatego zawsze będą potrzebne dzieła miłosierdzia. A w Mistycznym Ciele Chrystusa my, członkowie Instytutu Słowa Wcielonego, pragniemy wyróżniać się znakomitą i rozległą miłością, z jaką staramy się przemieniać świat zgodnie z duchem Błogosławieństw, będąc w świecie tym, czym był Chrystus: „obliczem miłosierdzia Ojca”[21].

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz pomóc lub chcesz zostać wolontariuszem.

“A imitación del Verbo Encarnado, el Misionero del Padre, enviado a los pobres”, nuestro Instituto quiere “continuar revelando a los hombres el amor misericordioso de Dios"(...)

[1] Por. Dyrektorium o dziełach miłosierdzia, 15.

[2] Konstytucje, 1; op. cyt. Lumen Gentium, 31.

[3] ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II, Do Kapituły Generalnej Zgromadzenia Misji (Lazarists lub Paúles) (30.06.201986).

[4] Dyrektorium o dziełach miłosierdzia, 15.

[5] Tamże.

[6] Konstytucje, 31.

[7] 2 Ko 5,14

[8] Por. Konstytucje, 174.

[9] Dyrektorium o ewangelizacji kultury, 157; op. cyt. BENEDYKT XVI, Przemówienie do biskupów, księży i ​​wiernych świeckich uczestniczących w IV Narodowym Zgromadzeniu Kościelnym Włoch, Targi w Weronie (19.10.2006).

[10] Konstytucje, 194.

 

[11] Por. Dyrektorium o ewangelizacji kultury, 156.

[12] Notatki VII Kapituły Generalnej, 106.

[13] Por. Dyrektorium o dziełach miłosierdzia, 70.

[14] Por. Tamże.

[15] Konstytucje, 206; op. cyt. Pastores Dabo Vobis, 49.

[16] Por. Mt 25,40.

[17] Dyrektorium Wyższych Seminariów, 238.

[18] Por. Dyrektorium o dziełach miłosierdzia, 8; op. cyt. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II, Orędzie na XI Światowy Dzień Chorego (02.11.2003).

[19] Por. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II, Homilia dla wiernych Prowincji Kościelnej w Los Angeles, USA (15.09.1987). [Przetłumaczone z angielskiego]

[20] Mt 26,11

[21] Misericordiae Vultus, 1.